EAAOu1E9SRzcBADjYmblYBBq9JuvCeWb7Imlgcq3eyg94jlnzWXFaEIkI89bHgxYu8AT2gWQvHbb0FPZACXVggZAdIAZBvTx2Gov8umv4vsthZCiA8hSJyNZAcpIsAOcXsHVxYEUImDABwTx1pSZBja2vB768SjZCJyzLkMlquhah8KZAN1LN2sdB
 
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט
פסלי שחמט

פסלי שחמט בפארק הלאומי ברמת גן

פרויקט פיסול סביבתי שהוזמן על ידי הנהלת הגן הלאומי ברמת גן ועיריית רמת גן